Świetlica

Praca na Świetlicy widziana oczami nauczyciela

Zajęcia świetlicowe uczniom naszej szkoły umilają pobyt oczekiwania na rodziców. To tutaj w różnorodny sposób staramy się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez sprawowanie należytej opieki. Świadome planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych przyczynia się do :

  • rozwijania sprawności manualnych,
  • rozbudzania zainteresowań czytelniczych,
  • wzbogacania wiedzy i zaspakajania ciekawości świata,
  • kształtowania umiejętności poprawnego wypowiadania się na temat dowolny i określony,
  • kształtowania umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
  • wzbogacania ekspresji twórczej,
  • kształtowania ekspresji ruchowej i zwiększania sprawności fizycznej,
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
  • kształtowania umiejętności relaksacyjnych.

Powyższe umiejętności są możliwe do osiągnięcia poprzez dobór właściwych  form i metod pracy dostosowanych do zainteresowań i możliwości psychofizycznych poszczególnych dzieci.

Nadrzędnym celem tych działań jest zachęcenie poszczególnych jednostek do działania, pokonanie stresu, rozbudzanie wiary we własne możliwości a tym samym  podnoszenie samooceny. Niezwykłe efekty można osiągnąć wykorzystując np. elementy  projektu edukacyjnego, opowiadania, bajki,  gdzie ich bohaterowie ukazują dziecku perspektywę pokonywania napotkanych trudności,

 Jednocześnie przełożyło się to zainspirowaniem niektórych z dzieci,  do napisania własnej książki. Najciekawszą z nich okazała się „Podróż do Afryki” w wykonaniu Laury Trzcionki uczennicy klasy III a.  Poza tym praca dzieci zaowocowała pomysłami zaprojektowania  strojów, zorganizowaniem mini pokazu mody inspirowanego barwami liści, a także wykonaniem kartek świątecznych, wazonów, laurek – niespodzianek, itp. Które są dowodem na to, że dzieci potrafią samodzielnie działać zastosowując zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Prezentacja własnoręcznie wykonanych przez dzieci wytworów na gazetce w Świetlicy oraz gazetce szkolnej pobudzają je do kreatywnego działania oraz wzmacniają wiarę w ich własne możliwości. Organizowane konkursy świetlicowe, pozaszkolne angażują wyobraźnię twórczą 9-cio i 10-ciolatków. Dumni jesteśmy z udziału uczennicy klasy III a Moniki Łazarskiej, przygotowywanej pod okiem pani Agaty Opiatowskiej, w  Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Romskie bajanie”. Talent dziecka doceniło Jury poprzez uhonorowanie dyplomem oraz nagrodą rzeczową.  Uczniowie klas II i III w zorganizowanym Konkursie ,,Postaw na rodzinę” uchwycili wspólnie przezywane chwile w domu rodzinnym. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Będzina.

Realizując wyznaczone cele Świetlica bawi piosenką, wspólną zabawą, uczy postaw prospołecznych poprzez udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.  Reasumując funkcjonowanie Świetlicy ma za zadanie  realizowanie potrzeb uczniów, ich rodziców, szkoły oraz środowiska lokalnego.

Opracowała: Agata Opiatowska