Świetlica

Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach od 6:30 do16:00. Przebywają w niej dzieci
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.
Ze względu na dużą liczebność grup przypominamy, że do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci rodziców obojga pracujących.
Jako wychowawcy świetlicy zapewniamy uczniom opiekę, stwarzamy odpowiednie warunki do nauki
i wypoczynku, dbamy o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

W naszej pracy będziemy się koncentrować na:
– kształtowaniu u dzieci umiejętnościspołecznych,
– przybliżaniu polskiej tradycji i kultury,
– wyrabianiu zamiłowania do czytania i słuchania,
– wykształcaniu nawyków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
– uczeniu odpowiedzialności za siebie i świat,
– rozwijaniu pasji i zainteresowań,
– kształtowaniunawyków kulturalnego zachowania i zdrowego stylu życia.

Wychowawcy w świetlicy szkolnej:

mgr Małgorzata Kalisz

mgr Aleksandra Majorczyk

mgr Anna Woźniak- Piłat

mgr Sandra Imiełowska

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W BĘDZINIE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Świetlica zapewnia opiekę swoim wychowankom w dni pracy szkoły w godzinach
od 6:30 – 16.00. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie ,,Karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy”.
ODBIÓR DZIECI
Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wymienione i
upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów w ,,Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”
Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy
szkolnej, musi być zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie
stosownego oświadczenia.

Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:
– samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
– odbierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w ,,Karcie zgłoszenia
dziecka do świetlicy”.
Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka ze świetlicy w przypadku,
gdy zachowanie osoby odbierającej jest niepokojące. W tej sytuacji wychowawca
ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować
się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru. O zaistniałym fakcie
zostaje powiadomiony dyrektor szkoły.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Dzieci przydzielane są do grup opiekuńczych, zgodnych z przydziałami klasowymi
(nie więcej niż 25 uczniów w grupie). Opiekę nad grupą pełnią wychowawcy
świetlicy.
W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas,
pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką.
Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przed lub po lekcjach.
Dzieci z klas młodszych odbiera ze świetlicy na lekcje i przyprowadza po lekcjach nauczyciel.
Na zajęcia dodatkowe dzieci wychodzą i wracają pod opieką nauczyciela/
instruktora.
Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o
funkcjonowaniu ucznia podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania.
Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim:  bezpiecznego pobytu w świetlicy,
kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez dzieci cenne przedmioty. W naszej placówce jest zakaz używania telefonów do celów zabawowych.
Od momentu odebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców / opiekunów,
przebywa ono wyłącznie pod ich opieką i nie uczestniczy w zajęciach
prowadzonych przez wychowawcę.
W czasie zagrożenia epidemicznego w świetlicy szkolnej obowiązuje ,,Procedura organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego” opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki.

ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY
Każdemu wychowawcy powierza się grupę wychowanków.
Wychowawca realizuje zadania wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy oraz szczegółowego planu tygodniowego.
Wychowawca grupy odpowiada za organizację oraz jakość i efekty pracy w
swojej grupie wychowawczej.
Wychowawca prowadzi dokumentację pracy swojej grupy w dzienniku
elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wychowawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich dzieci będących pod jego opieką w godzinach pracy określonych harmonogramem.

ZASADY POBYTU UCZNIÓW W ŚWIETLICY
Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
– udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
– swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi
zainteresowaniami i potrzebami,
– otrzymania indywidualnej pomocy w nauce, w tym przy odrabianiu lekcji, ze
strony wychowawców,
– życzliwego traktowania,
– poszanowania godności osobistej,
– ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
– rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:
– każdorazowego dezynfekowania rąk przy wejściu do szkolnej świetlicy,
– przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy,
– stosować się do poleceń wychowawców,
– kulturalnie zachowywać się w stosunku do wychowawców, pracowników
szkoły, kolegów,
– szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
– dbać o porządek i wystrój w sali,
– za każdym razem zgłaszać wychowawcy swoje przyjście do świetlicy oraz
fakt jej opuszczenia,
– ma obowiązek informowania wychowawców o sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY

Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, udział w konkursach, działania
na rzecz społeczności świetlicowej. Nagrodą jest upominek, pochwała wobec rodziców, wnioskowanie o podwyższenie oceny z zachowania.
Karą w świetlicy jest upomnienie słowne, wpis do zeszytu informacji
ucznia, uwaga wpisana do dziennika elektronicznego, upomnienie w obecności rodziców,  wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora, pozbawienie udziału w
atrakcyjnych zajęciach w danym dniu. Wychowawca świetlicy może też
wnioskować o obniżenie oceny z zachowania.