O szkole

Do 1979 roku na Osiedlu PPR (obecnie Syberka) młodzież mogła kształcić się w Szkole Podstawowej nr 11. Wzrost liczby ludności, wywołany rozwojem przemysłu, spowodował potrzebę wybudowania drugiej szkoły. W tym samym roku dokonano uroczystego otwarcia nowej placówki – Szkoły Podstawowej nr 13, której nadano imię gen. Z. Berlinga.

W systemie dwuzmianowym naukę rozpoczęło ok. 1400 uczniów. Pierwszym dyrektorem została mgr M. Nowicka, a w kolejnych latach funkcję tę pełniły: mgr I. Toruńska, mgr J. Gałązka oraz pani H. Kaźmierczak.

Wyż demograficzny, trudna sytuacja lokalowa SP 13 wymogły potrzebę wybudowania na osiedlu nowoczesnej szkoły. W roku szkolnym 1986/87 około 1100 uczniów rozpoczęło naukę w nowo wybudowanej placówce, której dyrektorem został mgr I. Nowak, a wicedyrektorami: mgr I. Trzcionka oraz mgr A. Piekoszewski. W 42 pomieszczeniach dydaktycznych (bogato wyposażonych pracowniach chemii, fizyki, biologii, geografii, techniki) uczniowie mogli pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje zdolności dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze (56 nauczycieli).

Szkoła Podstawowa nr 17 od początku utrzymywała sportowy charakter –utworzono klasy o profilu piłki nożnej i siatkówki. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego zajmowali wysokie miejsca w mieście, rejonie i województwie (m.in.: I i II miejsce w biegu przełajowym dziewcząt i chłopców, I miejsce w piłce nożnej oraz I miejsce w sztafecie olimpijskiej dziewcząt). Po raz pierwszy od 15 lat będzińska szkoła znalazła się w pierwszej dziesiątce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę województwa katowickiego.

Już od pierwszych lat funkcjonowania placówki nawiązano współpracę z młodzieżą z niemieckich zaprzyjaźnionych miast – Meisdorf i Hettstedt.

W r. szk. 1987/88 stanowisko dyrektora objęła mgr H. Nowak. Grono pedagogiczne nadal utrzymywało wysoki poziom nauczania i wychowywania młodzieży, czego potwierdzeniem jest uzyskanie II miejsca w ogólnej punktacji

szkół w konkursach przedmiotowych (geografia – I, II miejsce w mieście, V w województwie; matematyka, j. rosyjski – II miejsce w mieście; chemia – II miejsce w rejonie; j. polski – I miejsce w mieście).

Postawy uczniów kształtowali nauczyciele i pedagodzy, a jednocześnie twórcy kultury i sztuki. Do nich należała nieżyjąca już Pani mgr Teresa Stefańska, która 8 X 1987 r. zaprezentowała swój dorobek artystyczny na zorganizowanej w szkole wystawie malarstwa i rysunku.

Od września 1991 r. do końca sierpnia 1996 r. placówką kierował mgr J. Domaszewicz. O utrzymaniu sportowego charakteru szkoły świadczy zdobycie I miejsca w sportowej punktacji szkół miasta. Z bogatego zaplecza sportowego – nowoczesnych sal gimnastycznych, trzech boisk oraz siłowni  wciąż korzystają uczniowie i sportowcy z terenu miasta.

W jednej z sal budynku szkolnego 27.01.1994 r. utworzono Izbę Pamięci Narodowej Czynu Zbrojnego lat 1918/1945. Zgromadzone archiwalia, odznaczenia i zabytkowe przedmioty przekonują, że ,,Pamięć pokoleń żyje w nas”.

Wszechstronny rozwój młodzieży umożliwiał udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach, m. in.: ,,Spotkanie na Olimpie”, ,,Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”, ,,Ekologiczne potyczki”, „Czy znasz swoje miasto Będzin?”, ,,W krainie baśni”. Liczne osiągnięcia uczniów (I i II miejsce w konkursach przedmiotowych – j. rosyjski, geografia, biologia, chemia, technika, fizyka, matematyka) są dowodem wysokiego poziomu nauczania.

Otwarcie pracowni ekologicznej dla kl. I – III zainicjowało wiele cyklicznych przedsięwzięć szkoły, propagujących ochronę środowiska. Co roku szkoła jest organizatorem sesji ekologicznych i warsztatów w Rogoźniku.

W tym okresie nawiązano również współpracę z Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz włączono się do ogólnopolskiej akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rok szkolny 1996/97 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne. Nastąpiło połączenie dwóch szkół – SP 13 i SP 17. W budynku byłej SP 17 utworzono nową placówkę – Szkołę Podstawową nr 13, której dyrektorem została mgr       J. Janusz – Sender.

Dzieci i młodzież oraz połączone z obydwu szkół grono pedagogiczne rozpoczęły kolejny etap edukacji. Kontynuowano wcześniej podjęte przedsięwzięcia, m.in. konkursy: ,,Będzin moje miasto”, ,,Spotkanie na Olimpie” oraz ,,Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”.

Zainicjowano nowe działania, mające na celu promocję osiągnięć uczniów. Co roku w dniu ,,Święta Szkoły” prezentowano dyplomy, nagrody oraz wytwory prac uczniów, a także organizowano festyn, w którym uczestniczyli również rodzice.

W zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczej położono nacisk na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym. Opracowano program wychowawczy ,,Przeciwdziałanie agresji”, obowiązujący do dnia dzisiejszego. W jego realizację włączyli się także rodzice poprzez udział w warsztatach, aktywne uczestnictwo w uroczystościach, wycieczkach oraz wyjściach do teatru i kina.

W odpowiedzi na problemy wychowawcze utworzono dwie grupy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemem alkoholowym rodziców, z występującą przemocą domową, o niskim statusie materialnym, przejawiających zaburzenia i zakłócenia w rozwoju psychospołecznym. Działalność szkoły w zakresie prowadzenia specjalistycznych zajęć socjoteraputycznych dofinansowywana jest od 1998 roku przez Urząd Miasta.

Dużym zainteresowaniem młodzieży od lat cieszą się zajęcia poza-lekcyjne (matematyczne, informatyczne, ekologiczne, literackie, plastyczne, muzyczne, szachowe, europejskie, sportowe). Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę, rozwijają talenty i zdolności, dzięki czemu osiągają wysokie wyniki nauczania, stają się świadomymi odbiorcami oraz twórcami kultury.  Najlepszym sportowcem roku 1997/98 został Sebastian Flak, piłkarz Zagłębia Sosnowiec, wybrany do kadry makroregionu na Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Drużyna zdobyła mistrzostwo Polski, a Sebastian Flak został najlepszym rozgrywającym, którego powołano do Kadry Polski Juniorów Młodszych.

W turniejach szachowych szkoła, reprezentowana m. in. przez Krzysztofa Zarychtę, wielokrotnie zajmowała I miejsca (m. in. I m. w Turnieju Grand Prix w Czeladzi, I m. w Sportowym Turnieju Miast, I m. w mieście i rejonie).

Dużym osiągnięciem było zdobycie I miejsca w regionie, a II w województwie w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Jednym z członków drużyny był Przemysław Jura, uczeń o najwyższej średniej – 5,76, laureat wielu konkursów przedmiotowych (m. in. z historii, geografii, techniki).

W szkole gościły znane postaci ze świata sportu i kultury: Sznajder szermierz, reprezentant Polski na Olimpiadzie w Atlancie, A. Trzaska – aktor, redaktor Polskiego Radia, J. Kochanowski – aktor Teatru Starego w Krakowie, M. Kozłowski – aktor teatralny i filmowy. Spotkania te były możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu Pani Jolanty Grzegórzko – matki absolwenta SP 13.

Wprowadzenie reformy oświaty w 1999 roku przyniosło kolejne zmiany organizacyjne. W jednym budynku, zarządzanym przez dyrektor mgr J. Janusz–Sender, funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 13 i Gimnazjum nr 2. Dyrektorem gimnazjum została mgr Teresa Ławrynowicz. Mimo formalne-go podziału placówki niektóre przedsięwzięcia pozostały wspólne (m. in. działalność zespołu wokalno-muzycznego, wyjazdy krajowe i zagraniczne grup sportowych, warsztaty ekologiczne w Międzynarodowym Miasteczku Ekologicznym, praca w ramach wolontariatu).

Zainteresowanie młodzieży formami teatralnymi i muzycznymi, udział w przeglądach i konkursach (‘Herody’, ‘Spotkanie z Melpomeną’, ‘Powiatowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej’, ‘Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych’), utworzenie piwnicy literackiej i grupy teatralnej ,,Czarny Kot” doprowadziły do rozszerzenia kręgu odbiorców oraz nawiązania współpracy ze środowiskiem, m. in.: Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych ,,Szansa”, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie oraz z przedszkolami na osiedlu Syberka.

W tym czasie szkoła była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, a także organizatorem międzyszkolnych konkursów (m.in. „Człowiek przez epoki”, „Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”), które wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży ze szkół powiatu będzińskiego.

W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiła kolejna reorganizacja placówki – utworzono Miejski Zespół Szkół nr 2, którego dyrektorem została mgr Teresa Ławrynowicz. Rozpoczęto pracę dydaktyczno – wychowawczą w 18 oddziałach szkoły podstawowej i 12 klasach gimnazjum.

W trosce o wszechstronny rozwój wychowanków dyrekcja i grono pedagogiczne podejmują wiele działań, motywując do nauki oraz kształtując kreatywne postawy dzieci i młodzieży. Od kilu lat uczniowie zostają laureatami wielu znaczących konkursów (m.in. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ‘Kangur’, Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny ‘Liga XXI w.’, Ogólnopolski Konkurs ‘Europa w Szkole’) oraz zawodów sportowych ( czołowe miejsca w grach zespołowych, pływaniu i lekkoatletyce).

W czerwcu 2003 roku utworzono pracownię edukacji regionalnej w celu poznania kulturowego dorobku Zagłębia oraz wzmocnienia poczucia własnej tożsamości narodowej. Zadaniom tym służą m. in. innowacje pedagogiczne prowadzone w kształceniu zintegrowanym i w klasach gimnazjum.

Miejski Zespół Szkół nr 2 to placówka nowoczesna o bogatym zapleczu dydaktycznym, z rozbudowaną bazą sportową i wzorowo utrzymanym otoczeniem budynku. 1 czerwca 2005 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnego kompleksu sportowego oraz kolejnej pracowni komputerowej odpowiadającej potrzebom młodzieży.

Oprac.:

mgr E. Sowa

mgr B. Wójtowicz – Stach