Duplikaty legitymacji i świadectw


Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700):

Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia wniosku o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie opłaty na konto:

ING Bank Śląski 56 1050 1227 1000 0023 0084 1786

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „opłata za duplikat legitymacji/świadectwa”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie na dyżurce szkolnej.

  • Wniosek o duplikat legitymacji <<<
  • Wniosek o duplikat świadectwa <<<