Procedura Zwrotu Podręczników

1. Podręczniki są zwracane tylko w ustalone przez  Dyrektora szkoły dni i godziny w celu zachowania bezpieczeństwa  i  uniknięcia grupowania się osób.

2. O terminie, miejscu i godzinie zwrotu podręczników informuje  wychowawca klasy (wiadomość na e-dzienniku).  

3. Uczniowie klas VIII zwracają podręczniki w dniu 16.06.2020r.

4. Zwrot podręczników klas I – VII odbywać się będzie w dniach
od 19.06 do 24.06.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

5. Podręczniki od ucznia / Rodzica odbiera wychowawca, odznaczając zwroty na liście, według której podręczniki zostały udostępnione we wrześniu 2019r.

6. Przyjmowane są tylko pełne komplety podręczników.

7. Książki należy umieścić w reklamówce z opisem: imię, nazwisko ucznia, klasa.

8. Z podręczników należy usunąć  notatki  osobiste, podkreślenia i karteczki oraz  naprawić drobne uszkodzenia.

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika Rodzice  zgodnie
z Umową Użyczenia są zobowiązani do pilnego odkupienia nowego egzemplarza.

 10.  Uczeń / Rodzic zwracający podręczniki powinien być wyposażony
w rękawiczki jednorazowe i maseczkę oraz zachować bezpieczny odstęp od innych zwracających.

11. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie.