Sposób i tryb realizacji zadań w szkole

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 13 im. Huberta Wagnera w Będzinie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r w prawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020r nauczyciele rozpoczynają realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów poprzez kształcenie na odległość.. Będą zatem wprowadzane nowe treści oraz będzie monitorowany postęp uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności.

Działania te będą wprowadzane z uwzględnieniem:

– równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w danym dniu;

– zróżnicowaniem zajęć w każdym dniu;

– możliwości psychofizycznych ucznia;

– zaleceń medycznych odnośnie korzystania z urządzeń typu: komputer, telefon, telewizor, co oznacza łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

– sytuacji rodzinnej uczniów;

– ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

            Dyrektor szkoły będzie koordynował współpracę nauczycieli z uczniami oraz rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów i dzieci, w tym uczniów i dzieci objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

Konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami będą się odbywały w głównej mierze poprzez e- dziennik. W klasach, w których rodzice wyrazili na to zgodę, również poprzez komunikatory Messenger i Skype.

Zajęcia w poszczególnych klasach będą prowadzone zgodnie z planem lekcji.

Zajęcia będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość z wykorzystaniem między innymi: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, materiałów Klubu Nauczyciela- WSiP, materiałów wskazanych przez nauczycieli, oraz z wykorzystaniem Classroom.

Kontakt nauczycieli z uczniami odbywa się w następujący sposób:

Oddziały przedszkolne:

Nauczyciele poprzez e-dziennik informują rodziców o działaniach dzieci. Przesyłają propozycje wykonania prac plastycznych, zabaw badawczych, opracowane przez siebie propozycje twórczych aktywności uczniów, linki do słuchowisk, audycji radiowych oraz zabaw on-line.

Klasy 1-3:

Nauczyciele za pośrednictwem e- dziennika przesyłają do rodziców uczniów propozycje zadań i ćwiczeń zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania, linki do słuchowisk, audycji radiowych, programów i zabaw on- line, propozycje lektur.

Klasy 4-8:

Nauczyciele kontaktują się z uczniami lub rodzicami poprzez e-dziennik. Uczniowie w zakładce ‘ Zadania domowe” otrzymują na każdy dzień, zgodnie z planem lekcji propozycje ćwiczeń i zadań. W zależności od specyfiki przedmiotu nauczyciele wykorzystują różne formy i techniki: materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych, zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/, media społecznościowe, komunikatory, programy telewizji publicznej i audycje radiowe, podręczniki, ćwiczenia, które uczeń już posiada.

            Nauczyciele dokonują monitorowania postępów uczniów, weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów, a także oceniają po przekazaniu materiałów przy użyciu: e- dziennik, zdjęć lub skanów prac, poczty elektronicznej, poprzez komunikatory np. Messenger i Skype.

Podczas oceniania nauczyciele uwzględniają systematyczność pracy ucznia, jego możliwości psychoedukacjne ( opinie, orzeczenia) oraz zaangażowanie. Oceny będą wystawiane w kategoriach praca samodzielna, praca domowa, aktywność.

            Informacje o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach uczeń oraz rodzic będą mogli zdobyć poprzez e- dziennik.

            Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną będą mogli skorzystać z dodatkowej pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli : świetlicy, biblioteki, nauczycieli współorganizujących kształcenie.

            W przypadku braku stałego dostępu do Internetu rodzic lub uczeń informuje szkołę (nr. tel. 32 267-50-35) o problemie realizacji kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicem podejmuje stosowne działania mające na celu pomoc uczniowi w realizacji podstawy programowej.